องค์ประกอบของชื่อโดเมน

ภาพแสดงองค์ประกอบของเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นที่รู้จัก


ชื่อโดเมน  :  เป็นส่วนสำคัญสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ทางอินเตอร์เนต

องค์ประกอบที่ดี ของที่อยู่ทางอินเตอร์เนตสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ  ดังภาพแสดงองค์ประกอบเมื่อมองจากด้านขวาไปซ้าย ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ดังนี้

  1. ส่วนขยาย หรือคำต่อท้ายชื่อโดเมน  (Extension)  จะเป็นส่วนระบุลักษณะทางภูมิศาสตร์  หากคำต่อท้ายอักษรสองตัว เช่น  .fr  .us  .uk  .th  เป็นต้น  แต่หากคำต่อท้ายมีอักษรสามตัวขึ้นไป  จะเป็นตัวกำหนดประเภทของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นเว็บเกี่ยวกับการค้าเชิงพาณิชย์ หรือองค์กรที่เป็นที่รู้จัก หรือ อื่นๆ  เช่น  .com   .org   .net   .edu   .info.   .mobi  เป็นต้น
  2. ชื่อหลัก (Domain) จะหมายถึงชื่อโดเมน  ซึ่งเป็นคำที่ถูกทำให้เข้าใจที่ง่าย ความจริงคือชื่อที่ถูกเลือกใช้เพื่อเป็นตัวระบุ  และชี้นำเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ๆ  ฉะนั้นการเลือกใช้แต่ละชื่อ   ควรยึดหลักเฉพาะสำหรับการเลือกใช้ชื่อโดเมน
  3. ชื่อโดเมนรอง (Sub-domain) สำหรับบอกตำแหน่ง ของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมกำลังเข้าชมอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชี้เฉพาะ
  4. ส่วนหัวของชื่อโดเมน (Prefix) ใช้เพื่อบอกลักษณะ วิธีที่ชื่อโดเมนจะสื่อสาร ซึ่งส่วนหน้าของชื่อโดเมนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้  http เป็นส่วนอยู่ก่อนหน้าชื่อโดเมนทั้งหมด เพื่อใช้สอดคล้องกับตัวเว็บไซต์